top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene voorwaarden gelden voor de activiteiten, diensten en producten aangeboden door Op ‘t Heeseinde BE 0667 585 573

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties, activiteiten, arrangementen, diensten, webshop en bezoeken Op ’t Heeseinde en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Op ’t Heeseinde en de klant.

Op ’t Heeseinde gaat ervan uit dat de contactpersoon die de reservatie plaatst, dit doet met instemming van de gehele groep waarvoor de reservatie geplaatst is. De contactpersoon accepteert deze algemene voorwaarden namens de gehele groep bij het plaatsen van een reservatie.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle activiteiten en diensten van Op ‘t Heeseinde op een andere locatie dan de boerderij zelf.

Ook voor aankopen via de elektronische webshop geldt dat u akkoord gaat me de algemene voorwaarden.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar voor de klant.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen of activiteiten tot plannen Op ’t Heeseinde.

 

Info, prijzen en boekingen

Alle info omtrent de georganiseerde activiteiten en bezoeken, alsook de prijzen worden steeds via mail bevestigd met als laatste bevestiging een ondertekende offerte. Hierna volgt een voorschotfactuur met een waarde van 20% van het totaalbedrag. Zodra deze betaald is, is de boeking verzekerd en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Vanaf dat moment kan een annulering enkel via schriftelijke bevestiging tot 1 maand voor de activiteit gepland staat. Elke annulering hierna zal vergoed moeten worden met 100% van het totaalbedrag op de offerte.

Al de prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend, zolang geen volledige wilsovereenstemming is bereikt. Prijsoffertes vervallen uiterlijk 3 maanden na opmaak ervan. Tenzij anders weergegeven op de offerte.

De in een offerte of aanbieding op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Er zijn verschillende btw-percentages van toepassing op verschillende producten en diensten.

Inkom boerderij: 6%

Activiteit, rondleiding of andere dienstverlening: 21%

 

Aankopen van alpaca’s worden via de koopovereenkomst van de AAB opgesteld en overeengekomen. Het overeengekomen totaalbedrag zal exclusief BTW worden uitgedrukt op de overeenkomst. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst door beide partijen zal er een factuur worden opgesteld. Deze dient volledig voldaan te worden 2 weken voor de levering van het betreffende dier. Een niet ondertekende koopovereenkomst vervalt 5 dagen na opmaak.

 

Het aanbod op de webshop

De presentatie van de producten in de HSND webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij HSND te bestellen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als HSND gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden HSND niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van aflevering;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

  • indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.

 

De overeenkomst, prijs en levering via de webshop

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant, als HSND en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt HSND een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij HSND is aangekomen.

HSND behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als HSND een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.

Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

 

De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

HSND zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan HSND kenbaar heeft gemaakt. HSND zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van  HSND. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HSND te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij HSND, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Betalen (algemeen)

Betalen voor de activiteiten, diensten en producten kan via overschrijving, mobiele betaling via Payconic / mobiele bankapp of met contant geld.

Aankopen in de webshop dienen meteen betaald te worden.

 

Mobiele bezoeken: Een tweetal weken voor elke activiteit zal het eindfactuur verstuurd worden naar de contactpersoon waarmee alle afspraken gemaakt werden. Deze betaling wordt verwacht voor de aanvang van de activiteit voldaan te zijn.

Bij activiteiten boven € 150,- zal gewerkt worden met een voorschotfactuur. Deze bedraagt 20 % van het totaalbedrag en moet voldaan worden binnen de 10 werkdagen na het versturen van het voorschotfactuur.

Opleidingen: dienen volledig betaald te worden voor de start van de opleiding.

Aankoop alpaca's: Factuur dient volledig voldaan te zijn minimum 2 weken alvorens de levering zal plaatsvinden.

Indien de betaling uitblijft wordt er nog een betaalherinnering gestuurd.

Indien er geen betaling volgt binnen de 8 dagen na een aanmaning per schrijven, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 45 EURO. Alle taksen, BTW zijn altijd ten laste van de koper of opdrachtgever. Voor al onze geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Kosten die Op ‘t Heeseinde dient te maken ter incasso van openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Annulering

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor de activiteit.

Bij het annuleren 2 weken voor de activiteit wordt het voorschot niet meer terugbetaald.

Indien je later annuleert, dienen we de volledige kostprijs te factureren. Of gaat u zelf op zoek naar iemand die de reservatie van u kan/wil overnemen.

Voor onze buitenactiviteiten met alpaca’s voorzien we een regenverzekering. Wanneer het weer het niet toelaat de activiteit te laten doorgaan, zullen we de activiteit kosteloos kunnen verzetten naar een nieuwe datum. Dit is steeds in overleg met de klant.

De geboekte activiteit kan tot de dag zelf geannuleerd worden door overmacht. Bij annulering door overmacht wordt er steeds een nieuwe datum afgesproken.

Op 't Heeseinde behoudt zich het recht om elke activiteit, opleiding of aankoop eenzijdig volledig te annuleren/opzeggen. 

 

Herroepingsrecht webshop

De consument heeft niet het recht HSND  mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop na de levering van het product.  Alle producten zijn handgemaakte producten en zijn bijgevolg allemaal licht verschillend.  Alle ter beschikking gestelde foto's geven een goede indicatie van hoe het product eruit ziet.

De producten van HSND kunnen bijgevolg nooit geannuleerd of geretourneerd worden.

 

Groepssamenstelling

Bij activiteiten en diensten die Op ‘t Heeseinde organiseert voor groepen, is per activiteit het minimum aantal deelnemers aangegeven. Bij boekingen voor minder personen dan het minimum aantal dient een prijs betaald te worden gelijk aan de prijs voor het minimum aantal personen, vaak als ‘groepsminimum’ of ‘minimumbedrag’ aangeduid.

Voor enkele activiteiten en diensten geldt een maximum aantal personen. Hiervan kan enkel afgeweken worden na goedkeuring door de zaakvoerder.

De contactpersoon dient bij het reserveren van de uitstap aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten en/of diensten dienen te worden gereserveerd, met inachtneming van bovenstaande voorwaarden.

Wijzigingen in het aantal personen voor een activiteit: kosteloos tot daags vóór de activiteit

Wanneer de uitstap geboekt wordt voor kinderen, jongeren of personen met een beperking, dienen er voldoende volwassenen ter begeleiding bij te zijn.

Richtlijnen daarvoor:

Als de kinderen grotendeels jonger dan 12 jaar zijn, dient er minimaal 1 volwassene per 6 kinderen te zijn.

Als de groep bestaat uit voornamelijk jongeren tussen 12 en 18 jaar, dient er minimaal 1 volwassene per 15 jongeren te zijn. 

Begeleiding voor personen met beperking dient geregeld te zijn naar verhouding van de handicap.

Sommige activiteiten zijn niet geschikt voor alle doelgroepen. Dit wordt zowel in de informatieverstrekking betreffende de activiteit als in de bevestiging van de uitstap vermeld.

Op ‘t Heeseinde behoudt zich het recht voor groepen op de dag van de uitstap te weigeren wanneer niet aan de voorwaarden voor groepssamenstelling wordt voldaan. Er kan in overleg een alternatieve activiteit gedaan worden, onverminderd de plicht tot betaling van de origineel gereserveerde uitstap.

 

Bij dagkampjes

U kunt zich aanmelden via mail of de website. De volgorde van aanmelding wordt steeds gerespecteerd. Indien er geen plaats meer is, dan zal u op de wachtlijst komen en hierover geïnformeerd worden.

Het verstrekken van een ingevulde kindfiche is verplicht bij de deelname aan activiteiten. Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden te vermelden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.

Op ’t Heeseinde behoudt zich het recht om de deelname van kinderen met bepaalde medische of psychische aandoeningen te weigeren doordat het de draagkracht overschrijdt. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.

Mocht iemand anders dan u zelf, uw kind na de activiteit komen ophalen, dient dit voor aanvang van de les gemeld te worden.

 

Bij begeleid werk, time-out en coaching,

Zie afzonderlijke voorwaarden.

 

Begeleiding

We verwachten dat deelnemers tijdens de duur van de activiteit bij de begeleiding blijven en zich houden aan de afspraken en verwachtingen die de begeleiding bij het begin van een activiteit vooropstelt.

Stiptheid
Gelieve tijdig aanwezig te zijn (5 à 10 minuten voor aanvang van de activiteit), zodat er rustig op tijd gestart kan worden.

 

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat je best veilig thuis of berg je veilig op tijdens een activiteit. Als je ze toch bij hebt, ben je er zelf verantwoordelijk voor. Op ’t Heeseinde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van voorwerpen, indirect of direct, op onze setting te Heeseind 4 – 3945 Ham of op verplaatsing.

 

Schade

De deelnemer of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht door de deelnemer/opdrachtgever op/aan eigendommen van Op ‘t Heeseinde. De daarbij ontstane kosten zullen worden verhaald op de deelnemer/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van onduidelijkheid over de dader, maar duidelijkheid over de groep waartoe deze behoort, is de opdrachtgever/verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade.

 

Foto’s - GDPR

Tijdens activiteiten worden door de medewerkers en/of vrijwilligers foto’s en filmpjes gemaakt. Die kunnen gebruikt worden in publicaties. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Alle gegevens van communicatie worden bijgehouden volgens de regels van de GDPR in

België. Op ‘t Heeseinde verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven aan derden, tenzij

dit op voorhand is afgesproken met de klant zelf.

 

Aankomst, vertrek en onvoorziene omstandigheden bij activiteiten op verplaatsing

De activiteiten worden steeds ongeveer 20min. op voorhand voorbereid ter plaatse. Dit wil zeggen dat de mensen van Op ’t Heeseinde steeds toegang moet hebben tot het lokaal of de ruimte waar de activiteit zal doorgaan gedurende 20min. voor de start van de activiteit en tot 30min. na de activiteit voor de opruim.

Zoals op voorhand afgesproken, zorgt Op ‘t Heeseinde ervoor dat de locatie steeds zo proper mogelijk wordt achtergelaten. Hierbij kan hulp gevraagd worden van o.a. het gebruik van poetsmateriaal van de voorziening.

 

Het kan steeds gebeuren dat er iemand een allergische reactie, ongevalletje krijgt of er een ziektebeeld ontstaat tijdens de activiteiten. Hiervoor is de organisatie waar Op ‘t Heeseinde te gast is steeds zelf verantwoordelijk om de volledige zorgen tot zich te nemen. Zo kan Op ’t Heeseinde de verantwoordelijkheid en veiligheid garanderen voor en met de dieren.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Deelnemers aan de activiteiten zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke de deelname aan de activiteit kunnen bemoeilijken, te melden aan Op ’t Heeseinde.

Voor alle deelnemers is de deelname aan activiteiten Op’ t Heeseinde of op verplaatsing in alle gevallen en in alle situaties steeds volledig op eigen risico.

Op ’t Heeseinde is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.

De instructies van de medewerkers van Op ‘t Heeseinde dienen altijd te worden opgevolgd. Op ‘t Heeseinde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane letsel of schade na het niet opvolgen van instructies van een van de medewerkers van Op ’t Heeseinde.

 

HSND is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website. 

 

HSND is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

 

 

Hygiëne

Omwille van hygiënische redenen houdt Op ’t Heeseinde zich aan het ontsmetten en

verzorgen van al het materiaal. Ook zullen de vrijwilligers die activiteiten mee ondersteunen

steeds in orde zijn met gemaakte afspraken betreffende veiligheid en hygiëne (zoals bv.

COVID-19 wetgeving). Dit kan steeds aangevuld worden met specifieke vereisten van de

locatie waar we op bezoek zijn. Dit dient dan minstens 7 dagen op voorhand gecommuniceerd te worden.. Het nodige extra materiaal moet, in dat geval, voorzien worden door de locatie waar het bezoek doorgaat..

 

 

Overige bepalingen

Ook bij slecht weer gaat de uitstap door, tenzij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers of alpaca’s in gevaar komt. De zaakvoerder of medewerker van Op ‘t Heeseinde zal hierover beslissen.

Op ’t Heeseinde zal in het geval dat de activiteit niet door kan gaan haar best doen met een passend alternatief te komen.

Op ‘t Heeseinde is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken en bezoekers toegang tot het domein te ontzeggen als de persoon zich niet gedraagt zoals overeengekomen of volgens goede orde en zedelijkheid. De gezondheid en het welzijn van medewerkers, bezoekers, alpaca’s en andere dieren Op ’t Heeseinde mogen nooit in het gedrang komen door acties van deelnemer of opdrachtgever.

Vanwege de gezondheid van onze alpaca’s is het Op ‘t Heeseinde ten strengste verboden voor honden en andere (huis)dieren.

Op ‘t Heeseinde behoudt zich het recht voor om personen of groepen te verbieden om met activiteiten te starten wanneer zij duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het afgesproken bedrag voor de uitstap dient desondanks voldaan te worden. 

Op ’t Heeseinde garandeert géén alleenrecht op gebruik van bepaalde ruimtes, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. ​

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Klachten

Klachten dienen onverwijld, volledig, duidelijk omschreven en direct bij het begeleidende personeel van Op ‘t Heeseinde kenbaar gemaakt te worden. Op ’t Heeseinde zal het mogelijke doen om het probleem op te lossen. 

In voorkomende gevallen kunnen klachten ook ná de uitstap nog aan Op ‘t Heeseinde doorgegeven worden, maar altijd binnen 14 dagen ná de uitstap. Het valt in veel gevallen echter niet mee om een klacht achteraf nog op te lossen. 

 

Intellectueel eigendomsrecht

De volledige HSND website inclusief teksten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van HSND of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van HSND – Op ‘t Heeseinde gebruikt worden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

bottom of page